Política de privacidade

1. TRATAMENTO DE DATOS

MARIÑO ULTRA, S. L, con CIF: B70074125 informa a través da súa web www.cafeterialasso.gal sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen perxuizo do indicado no apartado 4 desta política.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

3. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario / á súa destinataria e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario/a destinataria indicado/a, queda notificado/a de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto «BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS» para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

4. RESPONSABLES DO TRATAMENTO

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que vd. nos facilita de forma voluntaria por cualquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo MARIÑO ULTRA, S. L o Responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

Así mesmo, declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoaes conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos/as interesados/as e para que os/as seus/súas empregados/as observen ditas prescripcións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demáis obrigas de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xenera dito tratamento ou durante os anos necesarios para cumplir as obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcurrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

A normativa de protección de datos confírelle ao/á titular dos datos personais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.

 • Dereito de acceso: coñecer qué tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.

 • Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.

 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estén sendo tratados.

 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.

 • Dereito de cancelación: solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

 • Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid – FAX: 914483680 - TELF: 901 100 099 - Email: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a MARIÑO ULTRA, S. L en Avda. Burgo Das Nacions – Auditorio de Galicia , 15705- Santiago de Compostela (A CORUÑA) ou mediante correo electrónico a cafeterialasso@gmail.com. Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do/a usuario/a, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo/a propio/a usuario/a. Non obstante, poderán ser excutados por unha persoa autorizada como representante legal do/a autorizado/a. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do/a interesado/a.

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación a finalidade dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTION LABORAL: Xestión da relación laboral cos/as empregados/as; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumplir as obrigas legais.

 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse nos prazos previstos pola lexislación fiscal.

 • XESTION DE CLIENTES/AS: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrigas legais.

 • XESTION DE POSIBLES CLIENTES/AS: Xestión dos datos necesarios dos/as clientes/as para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por cualquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou productos, e convidalos/as a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.

© Cafetería Lasso
Phone icon